1.  

 2.  

 3.  

 4.  

 5. Chen Man

   

 6. Tanapol Kaewpring

   

 7. Ryosuke Takeuchi

   

 8.  

 9.  

 10. Grant Yoshino